Algemene Gebruiksvoorwaarden

De diensten en redactionele inhoud van ChargeMap.com wordt in zijn geheel gratis aangeboden door het team van ChargeMap.com (hierna aangeduid als CHARGEMAP".) Deze website wordt gepubliceerd door de vennootschap CHARGEMAP SAS ingeschreven in het Franse register voor bedrijven van Straatsburg onder SIRET- nummer 581 881 201 00011.

1. DEFINITIES

Redactionele inhoud: alle informatie die ter beschikking wordt gesteld aan de Gebruikers van CHARGEMAP.

Persoonlijke informatie: dit verwijst naar de persoonlijke gegevens die de Gebruiker heeft ingevoerd tijdens de registratie bij Specifieke Diensten aangeboden door CHARGEMAP (dat wil zeggen het raadplegen van oplaadpunten voor elektrische auto's) en/of die geleverd zijn binnen het kader van het gebruik van de Diensten.

Intellectuele Eigendomsrechten: dit verwijst naar merken, domeinnamen, auteursrechten, copyrights, industriële ontwerpen, patenten, rechten op de Databases of andere intellectuele eigendomsrechten beheerd door CHARGEMAP, die nodig zijn voor haar activiteiten als Dienstverlener.

Formulier: dit verwijst naar het inschrijvings- of aanvraagformulier voor informatie die de Gebruiker kan invullen om gebruik te maken van bepaalde diensten van CHARGEMAP nadat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden.

Hyperlink: dit verwijst naar een referentiesysteem dat wordt gesymboliseerd door een woord, een icoontje of logo waarmee met een muisklik van het ene naar het andere document kan worden genavigeerd binnen dezelfde website of van de ene naar de andere websitepagina.

Diensten: dit verwijst naar alle diensten, inclusief de Specifieke Diensten aangeboden door CHARGEMAP aan de Gebruikers via haar website www.chargemap.com.

Website: dit verwijst naar de openbare website beschikbaar via het internet op URL-adres http://www.chargemap.com.

Gebruiker: dit verwijst naar de natuurlijke persoon die de leeftijd en capaciteit heeft om gebruik te maken van de diensten die door CHARGEMAP worden aangeboden.

2. ONDERWERP

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden te bepalen van de Diensten aan de Gebruikers die CHARGEMAP aanbiedt. Elk gebruik van de diensten die door CHARGEMAP worden aangeboden dient in overeenstemming te zijn met de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

3. AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De Gebruiker verklaart dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk accepteert, als geldig op de dag van toegang tot zijn website en inschrijving op de Diensten aangeboden door CHARGEMAP.
CHARGEMAP behoudt zich het recht voor een deel of de gehele Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te herzien. Het behoort dan ook aan de Gebruiker om regelmatig te verwijzen naar de meest recente versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden die permanent beschikbaar zijn op de website van CHARGEMAP. Elk gebruik van de Diensten, na wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

De Gebruiker erkent dat CHARGEMAP enige eigenaar is van de Intellectuele Eigendomsrechten van de Site CHARGEMAP en van de Redactionele Inhoud van de site.
Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kan worden uitgelegd als het verlenen aan de Gebruiker van een licentie voor Intellectuele Eigendomsrechten, waarvan CHARGEMAP de eigenaar is en het exclusieve exploitatierecht heeft.
CHARGEMAP verleent slechts het recht om de Redactionele Inhoud te bekijken voor persoonlijk en privé gebruik, exclusief openbare visualisatie of distributie.
Dientengevolge is de weergave, reproductie of gebruik van de Redactionele Inhoud of de website van CHARGEMAP door onbevoegden, evenals het gebruik van andere intellectuele Eigendomsrechten, ten strengste verboden op straffe van juridische vervolging. De dader kan civiel of strafrechtelijk worden vervolgd met name overeenkomstig de sancties bedoeld in artikel L.335.2, L.343.1.2 en L.343.1 van het Franse Wetboek van Intellectuele eigendom.

5. AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat hij onderscheid moet maken in het gebruik van de Redactionele Inhoud en draagt alle risico's daaraan verbonden, met name als hij een beroep doet op de tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van de Redactionele Inhoud, en hij dient onder zijn verantwoordelijkheid alle controles uit te voeren.
Het team van CHARGEMAP betracht de grootste voorzichtigheid bij het samenstellen van de Redactionele Inhoud. CHARGEMAP biedt geen garantie dat de informatie in de Redactionele Inhoud betrouwbaar is. Dientengevolge kan CHARGEMAP niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik door de Gebruiker voor welk doel dan ook, van de informatie die de Redactionele Inhoud vormt.
De site van CHARGEMAP bevat hyperlinks naar sites die door derden worden beheerd. CHARGEMAP kan geen controle uitoefenen op deze sites en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. De opname van deze links betekent niet dat CHARGEMAP instemt met de inhoud van deze sites. CHARGEMAP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites, en het feit dat naar deze sites wordt verwezen op de Website CHARGEMAP leidt niet tot aansprakelijkheid van CHARGEMAP voor de inhoud van deze sites. CHARGEMAP biedt geen enkele garantie voor:

- " de waarheidsgetrouwheid, de actualiteit, de kwaliteit, de volledigheid en de grondigheid van de inhoud van de geïndexeerde websites;
- " de adequaatheid en volledigheid van de geïndexeerde website;
- " problemen van toegang en werking van deze websites.

De Gebruiker verklaart dat:

- " Het gebruik van de Diensten voor eigen risico is, met name wat betreft het downloaden van gegevens, bestanden of software die zijn computer kan schaden. De aansprakelijkheid van CHARGEMAP is met name niet in het geding voor gegevensverlies, virussen, computerbugs of beschadiging van zijn computer;
- " CHARGEMAP garandeert niet dat de Aangeboden Diensten en de verwachtingen van de Gebruiker altijd met elkaar overeenkomen;
- " CHARGEMAP staat niet in voor de kwaliteit en / of de wettigheid of naleving van de inhoud die niet door CHARGEMAP is gemaakt, in het bijzonder de inhoud en de adviezen van gebruikers verspreid via andere sites of via een Hyperlink;
- " CHARGEMAP is niet aansprakelijk voor gegevens die door Gebruikers zijn geplaatst en die rechten schenden, met inbegrip van privérechten van derden;
- " CHARGEMAP is niet aansprakelijk voor schade van technische aard, of specifieker, als de Website niet beschikbaar is of door defecten die de bediening hiervan beïnvloeden;
- " CHARGEMAP is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade zoals financieel verlies, verlies aan inkomsten of andere kwesties die voortkomen uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de verleende Diensten.

Bovendien stelt de Gebruiker CHARGEMAP schadeloos voor elke eis of actie die ondernomen wordt op welke grond of om welke reden dan ook, en meer in het algemeen indien bij het invoeren van gegevens of informatie een ieder zich benadeeld zou voelen door het plaatsen van deze gegevens en informatie op de Website, en vrijwaart CHARGEMAP van elke aansprakelijkheid in dat geval en voor alle rechtsprocedures en buitengerechtelijke onkosten die hieruit voortvloeien.

6. ACCEPTATIE VAN DE INTERNETRISICO'S

De Gebruiker verklaart dat hij het Internet goed kent, en in het bijzonder de mogelijkheden en beperktheden van Internet.

- " dat het internet een open netwerk is dat niet kan worden gecontroleerd door CHARGEMAP en dat gegevens die op het internet circuleren slechts relatief betrouwbaar zijn en niet beschermd, met name tegen het risico van mogelijke piraterij of hackers;
- " dat mededeling door de Gebruiker van gevoelige informatie wordt gedaan op eigen risico;
- " dat hij de aard van het internet kent en in het bijzonder de technische prestaties en responstijden voor raadpleging, het opvragen of de overdracht van informatie van gegevens.

CHARGEMAP kan niet garanderen dat de uitgewisselde gegevens niet zullen worden onderschept door derden, en dat de vertrouwelijkheid van de uitwisseling wordt gegarandeerd.
CHARGEMAP informeert de Gebruiker dat er regels en gewoontes gelden op het internet, zoals Netiquette, naast andere ethische bepalingen, vooral met betrekking tot de etiquette op het internet, die op internet gevonden wordt en in het bijzonder het Handvest Internet toegankelijk op internet.

7. TOEGANG TOT DIENSTEN

CHARGEMAP streeft ernaar zoveel mogelijk van haar website 7 dagen 7 en 24 uur beschikbaar te houden, maar kan de toegang onderbreken, met name om redenen van onderhoud en upgrades of om welke andere technische reden ook. CHARGEMAP is op geen enkele manier aansprakelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die kunnen voortvloeien voor de gebruiker.
CHARGEMAP behoudt zich het recht voor om een Gebruiker toegang te weigeren tot de hele site of een gedeelte van de site van CHARGEMAP, op unilaterale wijze en zonder enige berichtgeving vooraf, vooral in het geval dat deze Gebruiksvoorwaarden duidelijk zijn geschonden.
Gebruiker erkent dat CHARGEMAP niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade ontstaan door het verwijderen van de toegang tot de Site CHARGEMAP.

8. TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DIENSTEN

8.1 TOEGANGSVOORWAARDEN TOT GRATIS DIENSTEN

De redactionele Inhoud van CHARGEMAP is toegankelijk voor iedereen en is gratis.

8.2 TOEGANGSVOORWAARDEN TOT SPECIFIEKE GRATIS DIENSTEN

Het gebruik van Specifieke Diensten vereist de naleving door de Gebruiker van een registratieproces waarbij laatstgenoemde zijn gegevens moet verstrekken, De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de verstrekte informatie, inclusief persoonlijke informatie, juist, volledig en up-to-date is en dat hij de veranderingen uitvoert die nodig zijn om dit doel te bereiken.

In de context van deze procedure verklaart de Gebruiker dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen door te klikken op de knop hieronder; Ik heb de Algemene Gebruikersvoorwaarden gelezen: stuur informatie; iedere keer dat een gebruiker deze accepteert, wordt dit beschouwd als een geschreven handtekening is. Door op de knop te klikken, wordt beschouwd dat de Gebruiker zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven. In het kader van deze procedure verklaart de gebruiker dat hij de Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en ze uitdrukkelijk heeft aanvaard zoals ze van kracht op de datum van de inschrijving voor de Specifieke Diensten. Acceptatie uitgedrukt door de Gebruiker door te klikken heeft dezelfde rechtskracht als met de hand geschreven handtekening. Door te klikken wordt de Gebruiker geacht onherroepelijk in de stemmen.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS - VERTROUWELIJKHEID VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

CHARGEMAP verzamelt informatie die door zijn Gebruikers wordt geleverd:

- Door middel van een formulier, of direct door de Gebruikers, om hen beter te leren kennen en hen te laten profiteren van de Specifieke Diensten van CHARGEMAP;

Met inachtneming dat bij het verzamelen en verwerken van Persoonlijke Gegevens op het internet de fundamentele persoonsrechten gerespecteerd moeten worden, verbindt CHARGEMAP zich ertoe dat alle persoonsgegevens die op de site van CHARGEMAP worden verwerkt, in overeenstemming zijn met de Franse Wet 78-17 van 6 januari 1978 voor Gegevensverwerking, Gegevensbestanden en Individuele Vrijheid. Zich ervan bewust dat bij de inzameling en verwerking van persoonsgegevens op het internet de grondrechten dienen te worden geëerbiedigd, verbindt CHARGEMAP zich te zorgen dat elke verwerking van persoonsgegevens op de site CHARGEMAP in overeenstemming is met wet nr. 78-17 van 06 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden.
De Gebruiker heeft het recht van toegang (artikel 34 tot 38 van de wet van 1978) en op rectificatie (artikel 36 van de wet van 1978) met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens.
De Gebruiker kan zijn rechten op ieder moment uitoefenen en een e-mail sturen naar de Contactpagina op onze Website voor het rectificeren, aanvullen, bijwerken of verwijderen van informatie die incorrect, niet compleet of niet langer geldig is. Er zal een periode van maximum 15 dagen verstrijken om aan het verzoek van de Gebruiker gehoor te geven.
De door de Gebruiker aangeboden gegevens tijdens zijn bijdrage aan de site zullen anoniem worden gemaakt als de gebruiker vraagt zijn gegevens op permanente wijze te verwijderen, of als hij zijn account sluit. De gegevens kunnen echter niet worden verwijderd als dit het probleemloze gebruik van de door CHARGEMAP geleverde diensten aantast.
CHARGEMAP verbindt zich al het mogelijke te doen om de Persoonlijke Gegevens te beschermen om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd door meegedeeld te worden aan onbevoegden, in overeenstemming met Artikel 29 van de Franse Wet van 6 januari 1978.